• Here you will find PowerPoint slides shown daily in my classroom.  Each slide has the homework, entry task, and what we are doing that day.  Each link goes to the PowerPoint slides for the previous week.

   

  Aquí encontrará diapositivas de PowerPoint que se muestran a diario en mi clase. Cada diapositiva tiene la tarea, la tarea de entrada y lo que estamos haciendo ese día. Cada enlace va a las diapositivas de PowerPoint de la semana anterior.

  Ở đây bạn sẽ tìm thấy các slide PowerPoint được hiển thị hàng ngày trong lớp học của tôi. Mỗi slide có bài tập về nhà, nhiệm vụ nhập cảnh và những gì chúng ta đang làm ngày hôm đó. Mỗi liên kết đến các trang chiếu PowerPoint cho tuần trước. 

  Здесь вы найдете слайды PowerPoint, которые показываются ежедневно в моем классе. На каждом слайде есть домашняя работа, задача входа и то, что мы делаем в этот день. Каждая ссылка идет на слайды PowerPoint за предыдущую неделю.

   

   

  Comments (-1)
 •  

   

 •  

   

 •