Welcome to Heatherwood's Counseling Department

 •  

   

 • report harassment intimidation bullying banner
  Hacer un informe anónimo.
  Сделать анонимный отчет.
  익명으로 신고하세요. 进行匿名举报。
  Thực hiện một báo cáo ẩn danh.

 • academic resources
  Recursos académicos.
  Академические ресурсы.
  학업 자원. 学术资源。
  Tài nguyên học thuật.

 • hs transition
  Transición de la escuela secundaria. 
  Переход в среднюю школу.
  고등학교 전환. 高中过渡。
  Chuyển tiếp Trung học.

 • meet the counselors
  Comuníquese con su consejero escolar.
  Знакомство с консультантами.
  상담사를 만나보세요. 与辅导员见面
  Gặp gỡ các cố vấn.


 • Recursos universitarios y profesionales.
  Ресурсы колледжа и карьеры.
  대학 및 직업 자원. 大学和职业资源。
  Tài nguyên đại học và nghề nghiệp

 • ms transition
  Transición de la escuela intermedia. 
  Переход в среднюю школу.
  중학교 전환. 中学过渡。
  Chuyển tiếp Trung học.

 • social emotional learning
  Aprendizaje socioemocional.
  Социально-эмоциональное обучение. 
  사회적 정서적 학습. 社会情感学习。
  Học Cảm Xúc Xã Hội.

 • suicide prevention
  Recursos de salud mental. 
  Ресурсы психического здоровья.
  정신 건강 자원. 心理健康资源。
  Tài nguyên sức khỏe tâm thần.

 • in-house course requests
  Solicitudes de cursos para estudiantes actuales.
  Заявки на курсы для нынешних студентов.
  현재 수강생을 위한 코스 요청. 当前学生的课程请求。
  Yêu cầu khóa học cho sinh viên hiện tại.